Protestantse Kerk in Nederland
Classis Hoorn-Enkhuizen
 
 

Nieuwsbrief Classis Hoorn-Enkhuizen d.d. 24-10-2014

 

Nieuwe stichting Schuldhulpmaatje West-Friesland van start 
Op 24 november vindt de bijeenkomst plaats van deze nieuwe stichting in het gebouw van ‘de Christengemeente’, Holenweg 4 te Hoorn (bovenverdieping van  het CBR-gebouw). Op deze avond presenteren de twee net aangestelde coördinatoren, Ruth Balm en Dirk Mous , en de 15 schuldhulpmaatjes zich voor. Zij krijgen een drie-daagse training en gaan daarna 15 tot 30 adressen begeleiden om te voorkomen dat die adressen in de schuldsanering komen. Het bestuur zal ook informatie geven over de samenwerking met zes Westfriese burgerlijke gemeenten en partnerorganisaties in het maatschappelijk veld.
Ook dankzij bijdragen van een aantal diaconieën, t.b.v. de kosten van fondswerving, is de stichting van start gegaan. Dank voor de bijdragen, die bij de classis zijn binnen gekomen! De begroting is nagenoeg rond voor 2014. Het wachten is nu nog op de bijdrage van zes West-Friese gemeenten. Binnenkort treedt Burret Olde als adviseur en fondswerver zich terug. Gelukkig lijkt een opvolger in beeld…. Opgave voor de bijeenkomst op 24november a.u.b. bij secretaris Leo-Wim de Kroon: Kijk ook op www.schuldhulpmaatje-wf.nl
 
‘Aan tafel!’
Een bijeenkomst meteen  maaltijd van Kerk in Actie op vrijdagavond 7 november in de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 te Heiloo. Vanaf 18.00 uur, inloop vanaf half zes. Zie eventueel de pdf-bijlage. Met een maaltijd, workshops en een muzikaal moment willen we elkaar op een ontspannen manier inspireren tot betrokkenheid bij diaconaat en zending. U bent van harte uitgenodigd om met mede-diakenen en ZWO-commissieleden uit uw regio en medewerkers van Kerk in Actie aan tafel te gaan. De vorm van de maaltijd sluit aan bij de kern van onze motivatie: “Delen wat je gegeven is.” Het Bijbelse verhaal van de vijf broden en twee vissen laat zien dat waar mensen delen en God zegent, er meer dan genoeg is voor iedereen. Omdat we samen willen delen, vragen we u om wat brood mee te nemen. Alle maten en vormen zijn welkom. Voor beleg zorgen de medewerkers van Kerk in Actie.
De avond duurt tot 21.30 uur. Het is wel prettig als u zich van tevoren aanmeldt via www.kerkinactie.nl/aantafel.  Hier vindt u ook meer informatie. We hopen op een mooie en open avond, waarop we elkaar zullen inspireren en bemoedigen. Graag tot ziens! Karel Jungheim en Burret Olde
 
Terugtredende overheid, de zorg ons een zorg? Nieuwe rol voor diaconieën en kerken in 2015? 
Deze bijeenkomst voor de diakenen, leden van kerkenraden en belangstellenden wordt georganiseerd door de classis Hoorn/Enkhuizen op dinsdagavond 18 november 2014  in de kerk van Hoogkarspel over ‘Kerk en de nieuwe WMO’. Aanvang 20.00 uur. Inloop en materiaal bekijken vanaf 19.30 uur. Voor deze bijeenkomst nodigen we een beleidsambtenaar van de gemeente Drechterland uit. Zij/hij zal uiteen zetten hoe de gemeente haar zorgplicht zal blijven uitvoeren en hoe maatschappelijke initiatieven een rol kunnen gaan spelen. De diaconie van Hoogkarspel/Lutjebroek zal praktijkcases inbrengen. Burret Olde zal uiteen zetten wat de mogelijke rol van kerken, risico’s en knelpunten kunnen zijn. A.u.b. opgeven bij Burret Olde, per mail:

De Engel van Hoorn
Jaarthema: “Leven met gevoel”
In 2014-15 zijn de volgende bijeenkomsten


16 november gaat het over mensen die zich machteloos voelen en over hoe daarmee om te gaan.

14 december draaien we ’s avonds de film
“Adam’s apples”

18 januari is er een gesprek over troost in een wereld vol verdriet. M.m.v.  het Pisa Koor

15 februari gaat het over allerlei vragen die te maken hebben met angst. Over alledaagse angsten zal het gaan, maar b.v. ook over de angst voor de dood. Met o.a. artsen, ervaringsdeskundigen.

15 maart zijn onze ergernissen en irritaties het thema. Grote en kleine verhalen en voorbeelden worden omlijst door muziek van muziekschool Gerard Boedijn19 april gaat het over het verschil tussen diverse vormen van blijdschap.4

Zondag 17 mei sluiten we af met veel muziek en met mensen uit uiteenlopende tradities die iets vertellen over wat hen bezielt, voortdrijft, op de been houdt

Cursus 'Met de tijd meegaan' door Frans Frijns
Drie middagen in het Foreestenhuis


Op donderdag 2 oktober start in het Foreestenhuis, Grote Oost 43, Hoorn, de cursus 'Met de tijd meegaan', door Frans Frijns. In drie middagbijeenkomsten (naast 2 oktober ook 23 oktober en 13 november, van 14.30 tot 16.30 uur) wordt vanuit een filosofisch/literaire benadering de vraag gesteld naar een omgaan met de tijd waarin wat mensen met hun leven willen, het beste tot zijn recht komt. Hoe ga je om met die tussen de uitersten van verleden en toekomst gespannen tijd?
De cursus maakt deel uit van het jaarprogramma van de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn, dat dit jaar in het teken van 'De Tijd' staat. Iedereen is hartelijk welkom.
Opgave bij Frans Frijns, tel. 0229 231 795 of  Toegang gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
 
Frans Frijns studeerde theologie. Hij heeft een lange onderwijservaring, o.a. op de Sociale Academie in Eindhoven. Nadat hij met de VUT ging, gaf hij lessen filosofie in het Buurthuis in Bovenkarspel, filosofie en literatuur aan de Seniorenschool in Enkhuizen en cursussen in Hoorn (o.a. in het Foreestenhuis).

Kersttheatertour in Enkhuizen op 20 december
De kerken van Enkhuizen organiseren voor 800 mensen een kerstwandeling langs 11 scenes van het kerst-evangelie door de mooie binnenstad van Enkhuizen. De kerken organiseren dit samen met lokale koren, orkest en theatergezelschap, de gemeente Enkhuizen en de organisatie van het Lichtjesfeest, dat later die avond ook plaats vindt. Twee mooie evenementen in een keer te bezoeken! Geef je vanaf november op op www.kersttheatertour.nl of vraag om informatie bij projectleider Jan de Boer ( en dominee Henk Haandrikman ( Groepen wandelaars kunnen o.l.v. een gids starten aan de verrassende tocht tussen 16.30 en 18.30 uur in groepen van ongeveer 20 personen. Opgave vooraf is verplicht.   
 
Het grote gesprek  zaterdag 29 november 2014
Prof Dick Boer over Emil Fackenheim (1916-2003)

 
Vorig jaar was Dick boer al in ons midden en sprak toen over christelijke theoloog Dr Friedrich-Wilhelm Marquardt die zich ten taak stelde om, levend als Duitser in het tijdperk na Auschwitz, de sjoa (Holocaust) een plaats te geven in zijn theologie. Zijn methode: te leren luisteren naar Joodse stemmen en die proberen te verwerken in het eigen christelijke spreken.
 
Dit jaar zal Dick Boer een inleiding geven over een van die Joodse stemmen.
Het zal gaan over de van oorsprong Duitse rabbijn en professor Emil Fackenheim.
Deze stelde dat het 614e gebod zou moeten zijn dat men ondanks alles het Joodse leven zou moeten voortzetten na de Sjoah en dat men Hitler geen postume overwinning mag gunnen. Fackenheim zinspeelde daarbij op de  613 dertien Mitswot (geboden – richtlijnen) in de Tora (de vijf boeken van Mozes), die niet voldoende waren om de Sjoa te voorkomen.
 
“Als Joden hebben wij in de eerste plaats de opdracht om te overleven; anders gaat het Joodse volk te gronde. In de Tweede plaats hebben wij de opdracht om de martelaren van de Holocaust te herdenken; anders gaat de nagedachtenis aan hen ten gronde. In de derde plaats is het ons verboden om het bestaan van God te ontkennen of geen vertrouwen meer in Hem te hebben, hoeveel reden wij  ook hebben om met Hem te twisten en hoeveel moeite wij ook hebben om in Hem te geloven; anders gaat het Jodendom ten gronde. Tenslotte is het ons verboden de hoop in de wereld te verliezen als plaats die eens Gods koninkrijk zal worden; anders dragen wij ertoe bij om de wereld een zinloze plaats te maken, waar God dood is of niet langer relevant, en waar alles is toegestaan. Wie één van deze geboden opgeeft - als antwoord op  Hitlers overwinning in Auschwitz – verleent hem postuum nog meer overwinningen”. (Citaat uit: Geschreven Leven, een inleiding tot het jodendom; Klaas A.D Smelik p. 197.).
 
Na de inleiding en het lezen van de teksten is er gelegenheid tot het
stellen van vragen. Op zaterdag 29 november zal deze lezing plaatsvinden in het Hervormde Kerkgebouw aan de Kerkweg te  Venhuizen Aanvang: 14.00 – 1600.

Mariamonologen zondag 30 november 15.00u Noorderkerk Hoorn

Over prachtige en krachtige vrouwen!
Neem vooral uw man mee op 30 november!
 
“Theaterconcert de MariaMonologen.”
Maria, het meisje uit Nazareth en de moeder van Jezus, is een fascinerende vrouw. Door de eeuwen heen geschilderd op prachtige schilderijen. Gebeeldhouwd door de beroemdste beeldhouwers. Beschreven in de mooiste gedichten. Ze inspireerde vele grote componisten en werd bezongen in wereldmuziek. Een idool voor kleine meisjes waaraan ze steeds opnieuw verschijnt. Weggemoffeld en aanbeden. Verheven in kathedralen, maar ook ontkend. In ieder geval iemand waar we niet omheen kunnen, wat voor achtergrond je ook hebt.
 
In “De MariaMonologen” willen we laten zien wie dat meisje uit Nazareth volgens ons was. Wij willen nieuwe, moderne verhalen over haar vertellen en onze devote jeugdherinneringen relativeren. Onze eigen liedjes schrijven en zingen. En ons aan haar spiegelen: wie is Maria nu voor ons?
De hoogzwangere Maria, die asiel zoekt om haar kind ter wereld te brengen. Die wordt afgewezen, waardoor ze onder erbarmelijke omstandigheden in een stal moet bevallen. Met alleen de hulp van haar nerveuze man, die dit nog nooit heeft gedaan.
De liefdevolle moeder Maria, die haar zoon opvoedt en inspireert en ziet opgroeien tot een groot man.
De strijdbare, bij de wereld betrokken Maria, die het in een prachtige lofzang opneemt voor de armen en verdrukten. De Maria, die niet tegen onrecht kan. Die haar idealen en dromen weerspiegeld ziet in haar zoon, wanneer hij de tollenaars de tempel uitgooit. Bijvoorbeeld Malala.
De sensuele zwarte Madonna uit Afrika, die met haar heupen wiegend naar de heldere bron loopt.
Maria, de Dwaze Moeder, die met de Argentijnse dwaze moeders op de Plaza del Mayo mee treurt en zoekt naar haar zoon, die door het regime is vermoord.
Een Maria voor alle vrouwen, zij aan zij met alle vrouwen in Het lied voor alle vrouwen op het prachtige Ave Maria van Gounod.
Maar ook de andere Maria's, zoals Maria Magdalena wordt bezongen.
En er zijn ook liedjes en teksten over mannen als Jozef, Paulus en Petrus.
 
Dat gaan we doen in een theaterconcert vol prachtige liedteksten en muziek :”De MariaMonologen”. Verhalen, gedichten en liedjes geschreven en gecomponeerd door Elly Nieman, Ineke ter Heege, Elise Mannah, Jan-Jaap Jansen, Matthijn Buwalda, Henk Doest , Karel Eykman. En we putten ook uit wereldmuziek van o.a. Yousou N’Dour ,de Westside Story.
Met hart en ziel gezongen en met overgave verteld door Elly Nieman, Ineke ter Heege en Elise Mannah. Drie zangeressen die diep weten te raken. Begeleid op de piano door de veelzijdige Henk Doest.
 
Elly (Zuiderveld)- Nieman speelt en zingt dit jaar al 45 jaar met Rikkert, haar man. Ze vierden dat met een feestelijke voorstelling in Carré waar ze werden begeleid door het Metropole orkest. Elly en Rikkert zijn tekstdichters, componisten en zangers, die een schat aan liedjes op hun naam hebben staan.
Ineke ter Heege staat ook al bijna 40 jaar op de planken als actrice en zangeres. De laatste 25 jaar samen met haar man, collega acteur, regisseur, schrijver en componist Jan-Jaap Jansen. Ze schreef en speelde toneelstukken en liedjes voor Theatergroep de Kern, hun eigen gezelschap. In Juni wonnen ze een Toneelpublieksprijs 2013 van de Schouwburg van Veghel met de voorstelling “Kom vanavond met verhalen” over vrede en hoop. De ontroerende liedjes staan op de CD”Kom vanavond met verhalen”
Elise Mannah is een jonge zangeres, tekstdichter en componiste, met een briljante stem. Ze maakte 2 cd’s ‘Altijd’ en ‘Overal’ en bezingt vaak mensen in al hun eenvoud, verdriet en schoonheid. Begeleid o.a. op de piano door Henk Doest, een professioneel toetsenist, liedschrijver en producer. In totaal verschillende bands en projecten is hij steeds op zoek naar oorspronkelijkheid, inspiratie en een rijke muzikale beleving. Henk: "Het mooiste aan muziek vind ik het ongrijpbare ervan. Voor mij is musiceren samen met anderen iets moois laten ontstaan, dat er nog niet was en waar
mensen van kunnen genieten.”
Jan-Jaap Jansen regisseert de voorstelling. Hij is sinds 1970 all round theatermaker.
 
De Raad van Kerken in Hoorn, Zwaag en Blokker gaat deze bijzondere voorstelling brengen op zondagmiddag 30 november. Inloop 14.00 uur. Voorstelling om 15.00 uur. Nagesprek.

 Maria, dwaze moeder
 
Maria, dwaze moeder, wat loop je daar te treuren
Wat loop je door de straten en je slaat je voor je hoofd
Je zoon had idealen, je zoon die was opstandig
Wilde de wereld redden, jij hebt steeds in hem geloofd
Je zoon had last van overmoed noemde zich zoon van God
En werd daarom overladen met hoon, met haat en spot
 
En jij dwaze moeder kon niet anders dan hem te laten gaan
Dat hij niet tegen onrecht kon had hij immers van jou
Maria dwaze moeder, dwaze vrouw
 
En Jezus, dwaze zoon,
Die dacht dat hij de wereld kon verwarmen,
Het opnam voor de minsten en voor de armen,
Het recht op leven en geluk kwam preken
Zijn liefde met hen deelde en z’n brood met hen kwam breken
 
Jij kende z’n gekweldheid, z’n wanhoop en z’n dromen
En waarom hij steeds opnieuw voor anderen op moest komen
Dat hij dat heeft gedaan van kleins af aan
De woekeraars de tempel uit moest slaan
En op die droeve vrijdag, de zwartste in je bestaan
Keek hij jou nog éen keer met al z’n liefde aan
 
En jij dwaze moeder  kon niet anders dan hem te laten gaan
Dat hij niet tegen onrecht kon had hij immers van jou
Maria dwaze moeder, dwaze vrouw
Maria dwaze moeder, dwaze vrouw
Maria dwaze moeder, dwaze vrouw
 
Tekst: Ineke ter Heege  Muziek:  Jan-Jaap Jansen en Ineke ter Heege

Luister hier naar de muziek.

De Mariamonologen zijn via een begeleidend boekje verbonden aan het project van Malala: het recht op onderwijs voor alle meisjes over de hele wereld. Malala is een moslima, dus….

We zingen ook het lied: Maria van de vluchtende moeders, over vrouwen die moeten vluchten uit Syri'e tijdens bombardementen terwijl ze net als Maria zwanger zijn en op het punt staan hun kindje te gaan baren. En ook over vrouwen uit Ghana die moeten vluchten in een wankel bootje,

Over de zwarte Madonna die trots met haar pasgeboren zoon door de woestijn loopt naar de heldere bron en zich afvraagt: als ik hem Jezus of Mandela noem, zal hij dan een redder worden, net als zij en de wereld van de pijn verlossen.

Op muziek van Youssou N'dour.

Over Maria van de dwaze moeders, die meeloopt te treuren met de Dwaze Moeders op de Plaza del Mayo.

Voor heel veel vrouwen en voor minstens zoveel mannen bedoeld, dus!


Theaterconcert  de  Mariamonologen
Zondagmiddag 21  december  2014  om  14.00  uur treedt  Theatergroep
De  Kern  op  in  de  PKN    kerk  van  Hoogkarspel.
 

In  de  Mariamonologen  wordt  verteld  en  gezongen  over  het  meisje
Maria  uit  Nazareth.  Hoe  zij  overdonderd  was  door  het  bliksembezoek van  de  engel  Gabriel.  Maria  wordt  uitgebeeld  als  o.a.  de  
hoogzwangere  Maria,  de  liefdevolle  moeder  Maria,  de  strijdbare,  bij  de
wereld betrokken  Maria,  enzovoort.  De  verhalen,  liedjes  en  gedichten zijn gecomponeerd  door  o.a.    Elly  Nieman,  Rikkert  Zuiderveld  en  Karel Eykman.  Met  hart  en  ziel  worden  de  monologen  gezongen  en  verteld. Het  wordt  een  bijzondere  voorstelling!
De  middag  wordt  georganiseerd  door  de  beide  kerken  van Hoogkarspel en  Westwoud  en  de  Laurentiuskerk.  
De  entree  is  vijf  euro.


Veel van bovengenoemd nieuws, kunt u ook terug vinden op de website http://www.classishoornenkhuizen.nl van de Classis Hoorn-Enkhuizen. Via het Forum kunt u uw mening laten horen.
 
 
 
GERIATRISCH NETWERK WEST-FRIESLAND

Beleidsplan

STEUNVERKLARING VOOR HET OUDERENNETWERK WEST-FRIESLAND

STEUNVERKLARING OP PERSOONLIJKE TITEL.
 
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen 2017-2018
 
 
Schuldhulpmaatje West-Friesland

Bericht aan alle belanghebbenden van Schuldhulpmaatje West-Friesland
 
aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve
CRO Noord-Holland - aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve t.b.v. (wijk)gemeenten
Voor het jaar 2018
Door externe factoren hebben kerken geen mogelijkheid gehad om, projecten aan te vragen voor het eerste halfjaar van 2018. U kunt dat met dit formulier alsnog doen. Aanvragen voor de 2e helft van 2018 moeten voor 1 juni aanstaande binnen zijn.

Brieven naar:
 
Het Mekka van de Protestanten

In Emden kreeg het Hollandse Protestantisme vorm

Maarten Luther, de stripheld  Trouw 280417

Speciale verantwoordelijkheid Lutherse kerk jegens Joden

Toeristen lokken met Luther

Het Lutherjaar, 500 jaar na 1517,    31 oktober Hervormingsdag

Paus graag geziene gast op lutherse herdenking

De man die de wereld veranderde

Deze paus vindt iedereen aardig, ook protestanten

Een terechte afkeuring van Luthers Jodenhaat, ook na vijfhonderd jaar

Luthers zware schuld

Na 500 jaar Reformatie lijkt PKN door te schieten naar alledaagsheid

Een Duits monument

Duitsland nog altijd 'Lutherland'

Zonder Luther geen Bach

Reformatie, een bedrijfsongeval?

Trouw 310317  Luther als nieuwsfenomeen.

Trouw 110417 De 'ware'ergenamen van Calvijn

Trouw 260517 Forum in de geest van Luther

Volkskerk met geschiedenis van verzet.

  meer
 
ANBI-regels belastingdienst en giften


ANBI folder

Brief ANBI aan Classis

Brief ANBI aan Protestantse Gemeente
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.